utf-8-sig

https://akiyoko.hatenablog.jp/entry/2017/12/09/010411
PythonUTF-8 with BOMを指定するときの呼び名。